dimarts, 25 d’octubre del 2011

Acta del ple municipal de Sant Antoni de Vilamajor del 28 de juliol: la nostra resposta

Respecte a l’acta de l’ajuntament de 28 de juliol del 2011 emesa per l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, i que va ésser aprovada per tots els grups municipals a excepció de SI. Alguns veïns de Sant Antoni que participem a l’àgora de Vilamajor volem manifestar que:
1. La senyora Berdala en cap moment va dirigir-se als assistents al ple, ni per donar explicacions, ni per demanar silenci.
2. La fugida de la senyora Berdala del ple va semblar més un acte premeditat que no pas una reacció a la resposta dels assistents, davant la votació de la moció de SI.
3. L’oposició va demanar a la senyora Berdala que no marxés, ja que tan sols quedava un punt per acabar la sessió, el torn de precs i preguntes. Casualment, la senyora Berdala va decidir abandonar abans de tractar aquest punt, just en el moment que havia de donar explicacions a les preguntes de l’oposició.
4. La reacció dels veïns i veïnes al ple un cop rebutjada la moció de SI, en contra de la pujada de les retribucions de l’equip de govern, responia a la falta d’explicacions que es van donar al respecte. Als veïns i veïnes ens costa entendre que s’estiguin retallant serveis per manca de diners, i en canvi sí que hi hagi diners per augmentar els sous dels respresentants polítics.
5. L’assistència al ple municipal per part dels veïns tenia com a finalitat demanar explicacions a l’equip de govern, no interropre la sessió, si de cas aquesta era la intenció de l’equip de govern, que potser per por o vergonya no es volien dirigir als seus veïns i veïnes.
6. Considerem, per tant, que l’acta del ple del 28 de juliol no descriu la realitat dels fets i que per tant no hauria d'haver estat aprovada.

Accedeix a l'Acta complerta aquí

Aquest és un fragment de l'acta del ple del passat 28 de juliol, corresponent a la votació de la moció de SI en contra de l'augment de les retribucions de l'equip de govern, jutgeu vosaltres mateixos si s'ajusta a la realitat del que va passar i deixeu els vostres comentaris:


APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOLIDARITAT
CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA SOBRE L’AUGMENT DE LES
INDEMNITZACIONS MÀXIMES DELS REGIDORS AMB DELEGACIÓ.

Per part meva la Secretària es dóna compte de la Moció presentada pel grup municipal
Solidaritat Catalana per la Independència presentada pel Sr. Raül Valentin del Valle el
passat dilluns a la sessió de la Comissió Informativa general en relació a la qual es va
acordar la seva inclusió per urgència a l’ordre del dia de la sessió plenària del dia d’avui.

El Sr. Raül Valentin llegeix el text íntegre de la moció que diu així :
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOLIDARITAT CATALANA PER LA
INDEPENDÈNCIA SOBRE L'AUGMENT DE LES INDEMNITZACIONS MÀXIMES
DELS REGIDORS AMB DELEGACIÓ (...)

(...) Sotmesa a votació el text de la moció transcrita el resultat és d’empat atès que el
resultat ha estat de sis vots en contra dels regidors següents: Sra. Lluïsa Berdala
Cirera, Sr. Florenci Llavina Moré, Sra. Núria Jordan Romero, Sr. Josep Ginesta
Serrano, Sr. Jesús Lera Blasco, Sr. Felipe Garrido Puche i de sis vots a favor dels
regidors Sr. Raül Valentín del Valle, Sra. M. Montserrat Lambies Estrada, Sra. Anna Orta
Pujadas, Sr. Ferran Calvera Cabeza, Sr. Israel Sugrañes Hermida i Sr. Alfons Navarro
Alfaro.

(...) Es repeteix la votació en relació a la moció i es repeteix el resultat d’empat atès que el
resultat ha estat de sis vots en contra dels regidors següents: Sra. Lluïsa Berdala
Cirera, Sr. Florenci Llavina Moré, Sra. Núria Jordan Romero, Sr. Josep Ginesta
Serrano, Sr. Jesús Lera Blasco, Sr. Felipe Garrido Puche i de sis vots a favor dels
regidors Sr. Raül Valentín del Valle, Sra. M. Montserrat Lambies Estrada, Sra. Anna Orta
Pujadas, Sr. Ferran Calvera Cabeza, Sr. Israel Sugrañes Hermida i Sr. Alfons Navarro
Alfaro.

Exercitat el vot de qualitat de l’alcaldessa aquesta expressa el seu vot en contra de la
Moció presentada i en conseqüència aquesta Moció no resulta aprovada.
Tot seguit es produeixen diferents crits a la sala i aldarull, i l’alcaldessa demana silenci
per poder continuar amb l’últim punt de l’ordre del dia que és el de precs i preguntes.

En el mateix sentit el Sr. Raül Valentin demana silenci als veïns que ocupen la sala de
plens.

Tot seguit la Sra. Alcaldessa reitera la petició de silenci, o d’altra banda procedirà a
aixecar la sessió plenària.

Es repeteixen els crits a la sala i a les 21. 15 la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió plenària i
es dóna per acabada la mateixa davant la impossibilitat de continuar amb l’únic punt que
quedava pendent de l’ordre del dia corresponent a precs i peguntes
.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada